7.11.10

Sama-sama (Together)

magkakasama
kaibigan
hinahanap namin kapayapaan
at ipasok natin
  . . . bilang kung ang aming huling hininga
puntos ng liwanag
magkasabay sa pagkakaisa

together
friends
we seek peace
and we enter 
  . . . as if our last breaths
points of light 
together in harmony

Salamat, E., E., A. & A., for sharing in the journey towards illumination.